Nieuwsbrief 2021/1

Nieuwsbrief 2021

Beste leden,

het is al weer 1 ½ jaar geleden dat er een nieuwsbrief was en daar is het bestuur niet blij mee. Naast de corona problemen, zoals iedereen die heeft gehad, hebben twee bestuursleden problemen gehad, waardoor zij hun werkzaamheden voor de Buurtvereniging niet konden uitvoeren. Met de bestuursleden gaat het nu goed, in ieder geval zodanig dat zij weer hun werkzaamheden kunnen aanvangen. Intussen is er weer een digitale bestuursvergadering geweest.

Activiteiten

I.v.m. corona hebben we geen activiteiten kunnen organiseren, maar hopelijk komt dat snel weer terug. Dit betekende en betekent nu nog steeds geen Pitch & Putt, geen Garage Sale, Kerst- of Paasstukjes maken en geen eventuele andere opwellende activiteiten.

In samenwerking met het Bewonersoverleg is het mededelingenbord vernieuwd. Hierin zullen weer de mededelingen over activiteiten worden vermeld. Eventuele vragen hierover kunnen worden gesteld aan Diana van Weert en Cor Diemel.

Bestuurlijke aangelegenheden

 1. Het bestuur heeft besloten om over te gaan naar een andere bank n.l. de REGIOBANK. De kosten bij Rabobank werden steeds hoger voor minder facilitaire voorzieningen.
 2. Ook heeft het bestuur besloten om over 2020 geen contributie te innen i.v.m. de corona toestanden, geen activiteiten.
 3. De huidige drie bestuursleden hebben nu gedurende meerdere jaren het voortouw genomen om de vereniging met minimale activiteiten in leven te houden. Ze hebben behoefte aan bestuurlijke uitbreiding.
 4. Wettelijk is iedere vereniging verplicht een Algemene Ledenvergadering te houden. Vorig jaar is dat niet gelukt door de hiervoor beschreven problemen. Deze ALV kan niet in een zaal waar alle deelnemende leden op 1,5m afstand van elkaar zitten. Juist ook omdat het altijd ongewis is hoeveel leden er komen. Dus wil het bestuur proberen dit via Zoom of Teams te organiseren.

Wanneer zal via een e-mail met link kenbaar worden gemaakt aan de belangstellenden. Je zult hiervoor een uitnodiging ontvangen zodat je je kan opgeven.

 • Onze overheid is bezig met het maken van een nieuwe wet. Een nieuwe wet die de verenigingen en stichtingen beter beschermt de Wet Bestuur en Toezicht (WBTR). In bijlage 1 zal nader uit de doeken worden gedaan wat wordt verwacht van verenigingen en stichtingen. Bijlage 2 is uitgebreider.
 • Gezien het voorgaande en de WBTR betreffende is uitbreiding van het bestuur noodzakelijk. Er zullen nu mensen moeten opstaan die het bestuur en deze vereniging gaan helpen, juist ook gezien de situatie waarin we het afgelopen jaar verkeerden. Als er geen bestuursleden bijkomen, dan betekent dat op den duur de vereniging zich opheft.
 • Aanmelden voor het deelnemen in het bestuur kan bij de secretaris Diana van Weert, de penningmeester Colette Schreurs en voorzitter Cor Diemel persoonlijk of via e-mailadres: buurtverenigingheuveleind@gmail.com

Nog geen lid van de buurtvereniging, wordt dat dan nu!

We organiseren nog meer leuke dingen bij voldoende deelname!!

Bij deze Nieuwsbrief zijn 2 bijlagen gevoegd over de WBTR. De eerste is in summiere vorm, de tweede in een uitgebreidere. Dit voor de liefhebbers.

Namens het bestuur  Cor Diemel

BIJLAGE 1

Het is de WET BESTUUR EN TOEZICHT RECHTSPERSONEN  (WBTR).

Deze wet gaat in op 1 juli 2021.

Bestuurswerk is nuttig en nodig. Daarom is het belangrijk dat de vereniging of stichting voldoet aan de wet. Veel mensen zetten zich – vaak vrijwillig – in voor hun vereniging of stichting. Zo ook bij onze Buurtvereniging.

Voor wie is de WBTR relevant?

 • Alle bestuursleden van verenigingen en stichtingen.
 • Vrijwilligers en betaalde bestuurders.
 • Grote en kleine verenigingen/stichtingen.
 • Nationaal, regionaal en lokaal.
 • Van belangen- en beroepsorganisaties tot gezelligheids- en lotgenotenverenigingen.
 • Sport, welzijn, cultuur, goede doelen, enzovoorts…

Bij aanschouwing van het lijstje kan je concluderen dat het niet uit maakt of je een betaalde bestuurder bent of een vrijwilliger.

Wat gaat er zoal veranderendoor deze wet?

De nieuwe wet is voornamelijk bedoeld om het bestuur en toezicht van onder meer verenigingen en stichtingen te verbeteren. De overheid wil met de wet voorkomen dat verenigingen en stichtingen schaden ondervinden door wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en ander ongewenste activiteiten (tegenstrijdige belangen). Veel zaken die volgens de nieuwe wet als verplichting zijn vastgesteld, zijn gelukkig nu al vaak gangbaar in de praktijk. De gevolgen kunnen best meevallen.

De vereniging voldoet in ieder geval aan de verplichtingen die de wetswijziging oplegt bij het doorlopen van de volgende vier stappen:

Stap 1    Wijzigen van de statuten.

Hier worden wijzigingen aanbevolen over het nemen van beslissingen, het aantal stemmen per bestuurslid, er een commissie van continuïteit moet komen. Deze wijzigingen moeten bij de eerstvolgende statutenwijziging

Stap 2    Besturen volgens de nieuwe eisen van de wet.

Stap 3    Verdere maatregelen voor beperking risico van aansprakelijkheid bestuurders.

       Beschrijving over hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders.

Stap 4    Wijzigen van organisatie van bestuur en toezicht.

       Deze stap is vooral voor grote organisaties.

Voor het uitwerken is op internet veel te vinden en natuurlijk hebben zich organisaties opgeworpen om ondersteuning te leveren tegen financiële vergoeding.

BIJLAGE 2

De Wet Toezicht en Bestuur Rechtspersonen (‘WBTR’) is onlangs is door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet zal in 2021 in werking treden. De WBTR kent een lange aanloop. Al in 2016 werd een wetsvoorstel ingediend. Dit is sindsdien nog grondig herzien voor het uiteindelijk is goedgekeurd.

 

Wat houdt de WBTR in?

Met de WBTR wordt de regeling voor bestuur en toezicht bij (onder meer) de vereniging en de stichting aangevuld, verduidelijkt en zo veel mogelijk in lijn gebracht met de regelingen die gelden voor de BV en de NV. Dit was een behoefte vanuit de praktijk. Hieronder een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen die zullen worden doorgevoerd voor de vereniging.

 • Raad van commissarissen
  Als vereniging kun je als je wilde altijd al een raad van commissarissen (ook wel raad van toezicht) instellen. Die mogelijkheid stond alleen niet expliciet in de wet. De WBTR zorgt dat dit voor de vereniging nu ook in de wet komt te staan. Het is niet verplicht voor verenigingen om een raad van commissarissen te hebben. Maar als de vereniging dat wel wil, zijn de regels hiervoor nu ook terug te vinden in de wet.
 • One tier board
  Een ‘one tier board’ houdt in dat de toezichthouders en de bestuurders samen een bestuur vormen. Je hebt dan uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders. Als er een zelfstandige raad van commissarissen is, spreek je van een ‘two tier board’. Het was voor een vereniging altijd al mogelijk om een ‘one tier board’ in te stellen, maar ook dit stond niet expliciet in de wet. De WBTR zorgt nu dat ook hiervoor een wettelijke grondslag is. Een ‘one tier board’ is niet verplicht. Mocht de vereniging een ‘one tier board’ willen instellen, dan zijn de bepalingen nu terug te vinden in de wet.
 • Taakvervulling bestuurders en commissarissen
  In de wet wordt nu specifiek bepaald dat bestuurders (en commissarissen) van een vereniging zich bij de vervulling van hun taak moeten richten naar het belang van de rechtspersoon en de daarmee verbonden onderneming. Dat stond al in de wet voor bestuurders (en commissarissen) van een NV en een BV, maar nog niet voor de vereniging. Dit wordt met de WBTR nu gelijk getrokken.
 • Tegenstrijdig belang
  Voorheen stond in de wet dat indien de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met één of meer bestuurders, de algemene vergadering een of meer personen kan aanwijzen om de rechtspersoon te vertegenwoordigen. De WBTR bepaalt nu dat een geconflicteerde bestuurder (of commissaris) niet mag deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming over het relevante onderwerp. Als hierdoor geen besluit kan worden genomen, neemt de raad van commissarissen (als die er is) het besluit. Bij gebrek aan een raad van commissarissen is de algemene vergadering het aangewezen orgaan om het besluit te nemen, tenzij de statuten anders bepalen. Op deze manier sluit de regeling over een tegenstrijdig belang aan bij de bepalingen voor een NV en een BV.
 • Ontstentenis- en beletregeling
  De statuten van de vereniging moeten voortaan – net als bij een BV en een NV – een bepaling bevatten waarin staat wat er moet gebeuren in het geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders (en/of commissarissen). Ontstentenis ziet op de situatie dat een bestuurder defungeert of is ontslagen. Belet ziet op (bijvoorbeeld) langdurige ziekte of schorsing. In de statuten moet dus simpel gezegd worden bepaald wie er beslissingen mag nemen als niemand van het bestuur dat meer kan. Een vereniging moet op grond van de WBTR een bepaling hierover opnemen bij de eerstvolgende statutenwijziging. Dat kan dus binnenkort zijn, maar ook pas over een paar jaar.
 • Aansprakelijkheid in faillissement
  Voor bestuurders van verenigingen wordt nu aangesloten bij de regels die voor alle bestuurders van rechtspersonen gelden in faillissement. Bij faillissement kan de curator de bestuurder aansprakelijk stellen voor het tekort in faillissement als het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en het aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Hiermee wordt de regel voor aansprakelijkheid niet (inhoudelijk) gewijzigd, maar wordt het toepassingsbereik uitgebreid.
 • Beperking meervoudig stemrecht binnen het bestuur
  Het meervoudig stemrecht wordt beperkt. Dit betekent dat een bestuurder van een vereniging niet méér stemmen mag uitbrengen dan de rest van de bestuurders bij elkaar. Op deze manier wordt voorkomen dat één bestuurder alle zeggenschap heeft. Als er in de statuten toch zo’n regeling staat, dan gelden die nog tot uiterlijk 5 jaar na inwerkingtreding van de WBTR. Daarna komen ze automatisch te vervallen.

Wordt het aansprakelijkheidsrisico van bestuurders groter met de WBTR?

Op grond van het huidige recht zijn bestuurders van alle soorten rechtspersonen (waaronder verenigingen, stichtingen) tegenover de rechtspersoon gehouden om hun taak behoorlijk te vervullen. Als zij dat niet doen (en dus hun taak onbehoorlijk vervullen), zijn zij aansprakelijk voor de schade die daardoor ontstaat. Dat verandert niet met de WBTR. Wat wel verandert, is dat de bepalingen over aansprakelijkheid in faillissement ook gaan gelden voor bestuurders (en commissarissen) van informele verenigingen en verenigingen die niet zijn onderworpen aan de heffing van vennootschapsbelasting. Dat zijn amateurverenigingen over het algemeen. Als een bestuurder zijn taken ernstig heeft verzuimd, is het voor een curator belangrijk dat hij de bestuurder hiervoor aansprakelijk kan houden. Dat maakt de WBTR nu mogelijk. Het is dus niet zo dat de aansprakelijkheidsregel gewijzigd wordt, maar wel het toepassingsbereik ervan.

Is het nodig om de statuten van de vereniging te wijzigen?

Zodra de WBTR in werking is getreden, moeten de statuten van de vereniging bij de eerstvolgende statutenwijziging in de volgende twee gevallen aangepast te worden:

 • De statuten bevatten nog geen bepaling over de wijze waarop in de taken en bevoegdheden wordt voorzien ingeval van ontstentenis (bijvoorbeeld door defungeren of ontslag) of belet (bijvoorbeeld door langdurige ziekte of schorsing) van alle bestuurders en/of toezichthouders.
 • De statuten bevatten nog een bepaling die inhoudt dat een bestuurder (of toezichthouder) méér stemmen kan uitbrengen dan alle andere bestuurders bij elkaar. Als zo’n bepaling in de statuten staat, is deze tot uiterlijk 5 jaar na inwerkingtreding van de WBTR geldig (of de eerstvolgende statutenwijziging). 

Het doorvoeren van de wijzigingen moet dus gebeuren bij de eerstvolgende statutenwijziging. Dat kan volgende maand zijn, maar ook pas over een paar jaar.

De KNVB heeft reeds modelstatuten op internet gezet en deze kunnen worden gebruikt.

Nieuwsbrief

Zo we zijn weer in de lucht.

Dit is d eerste Nieuwsbrief van 2019

We hebben een nieuw bestuurslid gekregen, Colette Schreurs, zij wil van ons het penningmeesterschap overnemen. Wij zijn hier erg gelukkig mee.

Op 28 maart hebben we de Algemene Jaarvergadering gehouden. De dames van de Discoclub hebben ons geïnformeerd over de situatie TODO, WBO en Lumens. Zij hebben besloten niet verder te gaan met deze activiteit. Het probleem is dat Lumens deze activiteit wil uitbreiden over alle basisscholen van heel Best. Dus niet meer aan de buurtvereniging gekoppeld. Ben je geïnteresseerd wat er is behandeld, laat dat dan aan ons weten.

Kort geleden hebben het Bewonersoverleg en de Buurtvereniging een gesprek gehad over samenwerking. Besloten is om minimaal één keer per jaar met elkaar in overleg te gaan.

Er zijn weer een activiteiten waar we aandacht aan schenken o.a.:

 • Pitch and Putt deze zal plaatsvinden op 8-9-2019, een uitnodiging volgt.
 • Garagesale deze wordt gehouden op het eerste zondag in oktober, 6-10-2019. We wachten nog op toestemming van de gemeente.

We houden nu kort. We wensen jullie allemaal een hele fijne vakantie, vergeet niet om op tijd uw deelname voor de P&P aan te melden.

Namens het bestuur.

Column 14 September 2018

Waar blijft de tijd?
Eind juni schreef ik dat ik zal proberen iedere maand, m.u.v. de vakantie periodes, een stukje op de site te plaatsen. Het eerste voornemen is al mislukt. Maar ik ga door met het voornemen, dus hier het vervolg. Soms is het best moeilijk om een onderwerp te kiezen, maar ik denk, dat nu het nieuwe schooljaar al weer even op gang is veiligheid een belangrijke keuze kan zijn.

Jaren geleden toen dit wijk werd gebouwd, moest er bij de Mecklenburgweg een verkeerslicht komen omdat kinderen hier moeten kunnen oversteken naar de school. Voor mij was het al een raadsel welke kinderen naar welke school, maar goed veilig is veilig. Deze verkeerslichten staan constant aan ook als de kinderen al uren op school zitten en er alleen ouder(s)(en) op de weg zijn en laat op de avond. Je staat soms minuten te wachten voor een rood verkeerslicht zonder dat er auto’s of over de ringweg rijden of uit de Mecklenburgweg komen. Doorrijden is geen optie, want je zal altijd zien, dat op dat moment er een politiewagen aankomt. Eigen verantwoordelijkheid, waar de overheid de mond van vol heeft, wordt hier ontmoedigd.
Wat me ook zorgen baart is de schijnbare onverschilligheid van de jeugd. Ik woon op een plek waar ik veel jeugd naar de middelbareschool zie gaan. 90% heeft een telefoontje aan het oor of zitten te appen. Ook ben ik al een paar keer bijna van mijn sokken gereden. Op de rotonde hebben ze maar nemen ze ook voorrang. En als het donker is doen er heel veel geen licht aan op de fiets.

Dit is niet allen de jeugd, ook mensen die van hun werk bij Philips vandaan komen, rijden aan de verkeerde kant van de weg, in donkere kleding en geen licht aan op je fiets. Je schrikt je het apelazarus plots een figuur van een onverwachte kant te zien komen als een duivel uit een doosje.
Via deze weg vraag ik jullie om toch mee te denken aan jullie medeweggebruikers.

Jeu de Hacker

Verslag van Pitch and Putt

Verslag van Pitch and Putt

Op zaterdag 1 september hebben we weer onze jaarlijks terugkerend festijn Pitch & Putt gehad. De deelname was niet overweldigend met achttien deelnemers, inclusief jeugd, maar het was reuze gezellig. Ook het weer werkte weer mee en zodoende konden, we na het inspannende spel, genieten van een overheerlijke barbecue. Zoals elk jaar hielden we dit gebeuren bij het Kroegske  in Spoordonk. We begonnen met de ontvangst met een drankje van de club om ongeveer 16.00 uur. Nadat ieder zich had ingedronken werd er nogmaals uitleg gegeven over hoe het spel gespeeld kan worden. De groep werd opgedeeld, zodat ieder clubje uit vier personen bestond. Het is een achttienholes baan, maar wij liepen negen holes. Meer dan genoeg voor de, meesten van ons, ongetrainde lichamen. Zo hielden we na ongeveer anderhalf uur tijd over om te genieten van een heerlijke BBQ. Toen het om acht uur donker werd zijn we uit elkaar gegaan nadat een ieder zijn eigen drank had afgerekend. Een aantal van onze leden waren zelfs op de fiets gekomen en moesten  de terugtocht in het donker maken.

We kunnen terugzien op een geslaagde P&P, ook voor de wat oudere personen en een heerlijk BBQ.

 

Een Deelnemer

Website

Beste leden, zoals jullie weten hebben we een nieuwe website.

Jullie zullen hier nog onvolkomenheden tegenkomen, maar we doen onze best het snel voor elkaar te krijgen.

Diana en ik proberen deze up to date te houden, maar we zijn wel afhankelijk van ingebrachte kopij.

 

Cor Diemel