Algemene Leden Vergadering 2014De algemene ledenvergadering is achter de rug.
Een korte samenvatting:
- De vereniging telt 98 gezinnen als lid.
- De kascommissie heeft de kas goedgekeurd.
- Ook is er weer een nieuwe kascommissie benoemd voor het lopende jaar.
- Verder is besloten dat de buurtvereniging open staat voor gastleden.